Latest Asylum Trends 2023. Annual Analysis.

European Union Agency for Asylum
Strategic Analysis
February 2024


 

download

Testo in formato pdf - 1,3 MB